درباره ما

معرفی طرح

  1. در راستای طرح ملی سلامت و به منظور ارتقاء و ساماندهی وضعیت بهداشت کشور ، دفاتر سلامت به منظورممیزی بهداشتی از کلیه اماکن و صنوفی که به نحوی با بهداشت مردم ارتباط دارند و خدمات مرتبط با سلامت ایجاد و راه اندازی شده است .
  2. جرای ممیزی بهداشتی بر اساس مواد 24 ، 25 و 41 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
  3. بهره گیری از توان کارشناسی موجود در جامعه در حوزه رصد عوامل محیطی و کنترل عوامل بیماری زای محیطی

اهداف طرح

  1. ایجاد اشتغال با استفاده از سرمایه و توان بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی و تحقق اقتصاد مقاومتی به ویژه بند 1 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بدون تحمیل هزینه ای بودجه دولت
  2. افزایش سطح سلامت عمومی جامعه در راستای تحقق بند 7 سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به ویژه که در حال حاضر نظارتی چندان بر حدود دو میلیون امکنه وجود ندارد .
  3. کوچک سازی دولت با انتقال فعالیت های غیر حاکمیتی به بخش خصوصی بدون کاهش قدرت حاکمیتی دولت و در راستای تحقق بند 16 از سیاست های اقتصاد مقاومتی
  4. توسعه خدمات بهداشت بدون ایجاد بار مالی برای دولت و با تکیه بر توان بخش خصوصی
  5. ممیزی منظم از مراکز صنفی و تولیدکنندگان مواد غذایی و در نتیجه کاهش تقلب در تولید ، بسته بندی و ارائه مواد غذایی و سایر خدمات حوزه بهداشت محیط
  6. ایجاد رقابت بین مراکز صنفی برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش سلامت به منظور دستیابی به درجه کیفی بالاتر و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر